Knjigovođa mi je predao bilanse

Knjigovođa mi je predao bilanse / Pitanja korisnika

Knjigovodstvo /

Knjigovođa mi je predao bilanse u kojima je prikazana dobit, a firma na tekućem računu nema taj novac. Kako je to moguće, da li je knjigovođa pogrešio?

Miloš P.
Marija Đorđić /

Poštovani,

Ukoliko se dobitak ne podudara sa iznosom sredstava koji firma ima na tekućim računima, to ne znači nužno da je posredi greška. Štaviše, ovo je tipična situacija u privredi.

Naime, finansijski rezultat (dobitak ili gubitak) predstavlja razliku između prihoda (fakturisane prodate robe i usluge kupcima) i rashoda (troškova nabavne vrednosti materijala, robe, troškova zarada, plaćenih usluga, amortizacije osnovnih sredstava, itd.) u jednoj kalendarskoj godini.

Sa druge strane, saldo na tekućem računu je rezultat priliva i odliva novca sa tekućeg računa. Svaki put kada prihodi ne nastanu u istoj godini (ili u istoj vrednosti) kad i prilivi, odnosno rashode ne prate odlivi sa tekućeg računa, doći će do odstupanja finansijskog rezultata (dobitka) u bilansu uspeha od salda na tekućim računima.

Tipični primeri koji dovode do odstupanja, jer se po ovim promenama ne knjiže troškovi a odliv novca je nastao, su:

 • Nabavka zalihe robe koja nije prodata na 31.12. tekuće godine
 • Nabavka osnovnih sredstava (vozila i opreme)
 • Plaćanje depozita

Uzrok mogu biti i evidentirani prihodi za koje će naplata nastati tek u narednoj godini, kao što su izdati računi kupcima na dan 31. decembar koje kupci plaćaju tokom naredne poslovne godine.

  Postavite pitanje

  Pre postavljanja pitanja pretražite naš sajt, možda smo već dali odgovor na slično ili srodno pitanje.

  Potrudićemo se da odgovorimo na pitanja koja nam šaljete, ali ne možemo da garantujemo da će to uvek biti slučaj.  Iz koje oblasti Vam možemo pomoći?*