Knjigovodstvo

Putnički automobili u vlasništvu pravnih lica i preduzetnika

cars

Ukoliko vam je u poslovanju firme neophodan putnički automobil, na raspolaganju vam je nekoliko načina da ga obezbedite:

  • Kupovinom, od fizičkog ili pravnog lica, sopstvenim sredstvima ili na kredit;
  • Zaključenjem ugovora o lizingu, finansijskom ili operativnom;
  • Zakupom vozila od fizičkih ili pravnih lica;
  • Upotrebom vozila vašeg zaposlenog u službene svrhe;
  • Unosom privatnog vozila osnivača kao uloga u privredno društvo, itd.

U ovom tekstu obrađujemo kupovinu automobila od pravnog ili fizičkog lica.

Vozilo možete kupiti od fizičkog ili pravnog lica, zaključenjem ugovora o kupoprodaji. Vozilo tada postaje vlasništvovaše firme, a u vašim knjigama beleži se kao osnovno sredstvo.

Ono što je u startu važno napomenuti jeste da je nabavka vozila opravdana kada se vozilo koristi za poslovne potrebe. Vašoj firmi je potrebno vozilo koje će koristiti komercijalista da bi obilazio kupce na terenu ili vaš dostavljač prilikom isporuke robe iz vašeg onlajn šopa potrošačima? To je ok.

Međutim, ukoliko pravno lice ili preduzetnik finansira nabavku vozila koje će, za svoje privatne potrebe  koristiti osnivač, direktor ili neko od zaposlenih, ne radi se o nabavci vozila za službene potrebe. Reperkusije na vaše poslovanje su drugačije od onih koje opisujemo u tekstu. Najčešće negativne. Više o ovome pri kraju teksta.

Kao i ostala osnovna sredstva, vozilo podleže amortizaciji. To znači da se deo vrednosti vozila, tokom više godina, postepeno beleži u troškove. Stopa amortizacije vozila uređuje se Pravilnikom o računovodstvu svake firme, pa praktično menadžment firme ima uticaja na to kojom brzinom će se troškovi po osnovu amortizacije beležiti u knjigama. Podsećamo – svaka firma dužna je da donese Pravilnik o računovodstvu!

Kako bi sprečio manipulacije, zakonodavac je predvideo da se, prilikom obračuna poreza na dobit, amortizacija koju firma obračunava zanemari i prizna amortizacija urađena po poreskim propisima. Stopa poreske amortizacije za putnička vozila iznosi 15%.

Ovo praktično znači da će na vaš dobitak u knjigama uticati amortizacija koju ste obračunali u skladu sa vašim Pravilnikom o računovodstvu, a na vašu oporezivu dobit i iznos poreza na dobit, poreska amortizacija po stopi od 15%.

U godini nabavke, amortizacije će biti priznata srazmerno broju meseci odnosno dana od nabavke do kraja godine.

Ukoliko ste laik, treba da razumete da u godini u kojoj nabavite vozilo, iznos profita (pa samim tim i poreza na dobit) nećete smanjiti za iznos vozila. Na primer, ukoliko nabavite (i platite) vozilo 3.000.000 dinara u oktobru tekuće godine, dobit nećete smanjiti za 3 miliona dinara.

Možete očekivati da će po osnovu amortizacije (trošenja) vozila u vašim knjigama i poreskom bilansu biti evidentirano oko 75.000 din troškova i umanjenje poreza na dobit (koji se plaća po stopi od 15%) za 11.250 din. Primer je ilustrativan i krajnje pojednostavljen.

Sama nabavka automobila može biti oporezovana:

  • porezom na dodatu vrednost (PDV)
  • porezom na prenos apsolutnih prava

Koji porez će biti primenjen zavisi od više faktora, pa je potrebno da poreski tretman odredi prodavac, sa svojim računovođom.

Ukoliko se ispostavi da je promet oporeziv PDV-om, prodavac izdaje račun kupcu sa iskazanim porezom na dodatu vrednost od 20%. Kupac plaća osnovnu cenu vozila i porez od 20% koji je na nju dodat.

Ukoliko se obračunava i plaća porez na prenos apsolutnih prava, kupac podnosi poresku prijavu PPI4 u elektronskoj formi i plaća porez.

Ako se prilikom nabavke obračunava i plaća PDV, većina firmi tako obračunati porez neće moći da odbije, s obzirom na to da je sva potrošnja koja nastaje u vezi sa putničkim automobilom, njegovom nabavkom, korišćenjem i održavanjem izuzeta od prava na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa članom 29. Stav 1 tačka 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Od ove odredbe izuzete se auto-škole, rent-a-car agencije, taksi i sve druge firme koje se bave prometom i izdavanjem putničkih automobila, odnosno prevozom lica i dobara.

Tokom korišćenja vozila u poslovanju nastaju različiti trošokovi. Troškovi servisa, rezervnih delova, registracije, goriva, parkinga, itd, predstavljaju poslovne troškove, koji se mogu plaćati sa računa firme i  koristiti za umanjenje poreske obaveze na kraju godine. Sve pod uslovom da se vozilo koristi za potrebe poslovanja.

Iako firme nisu dužne da vode putne naloge za putničke automobile, određeni broj privrednika to i dalje čini, s obzirom da na taj način obezbeđuju evidenciju o korišćenju automobila.

Naime, o korišćenju nabavljenog vozila, firme su dužne da vode evidenciju. Zakonodavac nije definisao koje podatke ova evidencija treba da sadrži, ali bi se mogao izvesti zaključak da bi u ovoj evidenciji trebali da budu podaci koji će pomoći poreskom obvezniku da dokaže da je vozilo korišćeno isključivo u poslovne svrhe i da su troškovi koji su u vezi sa vozilom nastali, takođe, nastali isključivo u svrhe obavljanja delatnosti.

Na primer, evidencija bi mogla da sadrži datum i vreme otpočinjanja vožnje, ime i prezime zaposlenog koji je upravljao vozilom, svrhu putovanja, početnu kilometražu, vreme završetka vožnje i krajnju kilometražu.

Za kraj nešto više o posledicama korišćenja službenog vozila u privatne svrhe, koje smo pomenuli na početku teksta.

Ukoliko privredno društvo nabavi vozilo, a zatim ga preda vlasniku firme ili nekom članu njegove porodice, a troškove njegovog korišćenja podmiruje firma, radi se o tzv. uzimanju iz imovine pravnog lica.

Postupak je suprotan odredbama Zakona o privrednim društvima, koje govore o probijanju pravne forme, a uz to je i oporeziv, kao dividenda, porezom od 15%.

Ova priča ne odnosi se na preduzetnike. Kod njih je priča relaksirana, s obzirom da preduzetnik nema status pravnog lica. Više o tome u nekom od narednih tekstova. Dovoljno je da preduzetnik troškove lične potrošnje ne evidentira kao svoj rashod, po osnovu kojeg bi smanjio porez na prihode od samostalne delatnosti (knjiženjem na grupi konta 723, na primer) i neće biti negativnih posledica.

Ako se vozilo predaje nekom drugom licu – zaposlenom, direktor ili nekom trećem licu, firma je dužna da obračuna i plati odgovarajuće poreze i doprinose, u zavisnosti od odnosa lica kojem je vozilo dato na upotrebu sa firmom.

Prema tome, budite obazrivi i vodite računa o svojim poreskim obavezama, u slučaju da poslovno vozilo dajete na korišćenje fizičkim licima, za njihove privatne potrebe.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Veruje da je knjigovođa neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. On je vaš savetnik i saveznik. Za mali biznis, možda i najvažniji spoljni saradnik. Neko od koga se očekuje mnogo više od pukog vođenja knjiga.

Više o Mariji