Pravo

Upotreba pečata u pravnom prometu

4U6kUc0U

Proces ukidanja obaveznog korišćenja pečata traje godinama unazad. I pored svih napora na brojnim mestima mogli smo da čujemo “A gde je pečat?”, tamo gde mu po zakonskim propisima ipak nije mesto.

Davne 2012. godine, kada je Zakon o privrednim društvima stupio na snagu bilo je propisano da kompanija nije dužna da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Uprkos tome, pojedine institucije i dalje su koristile ili zahtevale pečat pozivajući se na podzakonske akte. Na taj način, brojna privredna društva i preduzetnici našli su se u specifičnoj i apsurdnoj situaciji gde su se umesto zakona, poštovali podzakonski akti.

Prošle godine došlo je do još jednog preokreta kada je Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za ukidanje obavezne primene pečata u poslovanju. Ovaj dokument predviđao je izmene propisa i obrasaca u kojima pečat na ovaj ili onaj način i dalje živi. Osnovni cilj predložene reforme bio je eliminisanje nepotrebnih administrativnih troškova, ali i olakšavanje poslovanja privredi.

Akcionim planom predviđeno je da do kraja 2019. godine, obaveza korišćenja pečata neće više biti predviđena nijednim pozitivnim propisom iz nadležnosti organa državne uprave.

U praksi to znači da prilikom zaključivanja pravnih poslova, sudovi, državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, neće moći da ističu primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti će moći da to koriste kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla. To će važiti čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju.

Dakle, u novoj godini najzad možemo da očekujemo da će sva pisana akta (zahtevi, dopisi, ugovori i ostala dokumenta) koja dostavljaju privredna društva, odnosno preduzetnici biti važeća i validna iako nisu overena pečatom. Takođe i prilikom prijema pošiljki privredna društva, odnosno preduzetnici više neće imati obavezu da stave otisak pečata kao dokaz o uručenju pošiljke.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi