Arhiva

Kako pametno (SMART) da postavljate ciljeve

A3lhrmUV

Svi želimo da budemo uspešni u onome što radimo. A da li znamo šta tačno želimo da postignemo, da li smo jasno odredili pravac kojim želimo da idemo? Daćemo vam smernice kako da lakše pronađete put do uspeha, a to podrazumeva SMART model određivanja ciljeva.

SPECIFIC (specifično, posebno)

Cilj bi trebalo da bude jasan, koncizan i dovoljno precizan da bi se odredio pravac delovanja. Takođe, trebalo bi da bude jednostavan (SIMPLE), zato ga postavite u jednoj – dve rečenice. Negde se pominje i akronim KISS – Keep it simple &stupid, što znači pojednostavite cilj do maksimuma. 

MEASURABLE (merljivo)

Cilj bi trebalo da bude merljiv, tako da možete da ga izmerite u odabranoj jednici – novcu, kilogramima, metrima… On takođe mora da bude važan za vas (MEANINGFUL FOR YOU).

ACHIEVABLE (dostižno)

Ciljevi bi trebalo da budu dostižni. Najbolje je ići korak po korak, pa zato postavite nekoliko rangova ciljeva: kratkoročni, srednjoročni i dugoročni. AS IF NOW (kao da je sadašnjost)- nemojte postavljati ciljeve u budućnosti, jer ćete uvek imati osećaj da su ispred i izvan vas, a ne u vama. Primer: pokrećem sopstveni posao, a ne pokrenuću sopstveni posao. ALL AREAS OF YOUR LIFE (sva područja tvog života) – cilj bi trebalo da vas nadahne i ima pozitivan uticaj na sva područja vašeg života.

RESULT-ORIENTED (okrenuto rezultatima)

Ciljevi bi trebalo jasno da definišu koje rezultate želimo da postignemo. Svakako, trebalo bi da budu i REALISTIC (realni), što se slaže i sa Achievable. Kreativnost i mašta su dobrodošle, ali ako ih ne usmerite prema realnom, ostvarivom cilju, nećete imati rezultate. Ovome bismo mogli dodati i RESPONSIBLE (odgovoran), jer bi cilj trebalo da bude dobar i za vas, ali i za sredinu u kojoj ga ostvarujete. 

TIME-BOUND (vremenski ograničeno)

Ciljevi bi trebalo da uključe i optimalni vremenski okvir realizacije, naravno uz postavljanje plana B. Tako ćete izbeći probleme koji mogu da se pojave ako prekoračite zadati rok. Na kraju, navedite bar pet razloga zašto vam je cilj važan, jer tako gradite unutrašnju motivaciju, koja će vam dati snažan podsticaj za ostvarivanje svih planova i snagu da se hrabro suočavate s preprekama koje vam se nađu na tom putu.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi