Arhiva

Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacija

LNDtKCay

U proteklom periodu pandemije, mnoge kompanije, male, srednje i velike, pokazale su solidarnost sa zdravstvenim ustanovama i medicinskim osobljem koje je danonoćno brinulo o kovid pacijentima. Međutim, neretko je prepreku predstavljala sama administracija i procedura dostavljanja donacija ne samo kovid bolnicama, već i javnim, neprofitnim ustanovama, a najviše u periodu primene strogih epidemioloških mera.

Ovde ćemo pojasniti kako da sprovedete proces donacije na pravilan način i da li ste oslobođeni plaćanja PDV-a na određene iznose. 

Donacije

Kompanija koja želi da donira svoje proizvode nekoj od javnih zdravstvenih ustanova, pre svega mora da im uputi Pismo o namerama. 

U tom pismu treba da se navede sledeće:

– Naziv davaoca donacije, sedište, podatke o kompaniji i kontakt osobi

– Predmet donacije

-Vrednost donacije sa podacima na čiji teret pada PDV i ostali troškovi

– Namena donacije

– Rok upotrebe

– Izjava donatora 

Po prijemu Pisma o namerama, primalac donacije će zapisnički konstatovati da je donacija funkcionalna i kompletna, da je dokumentacija u skladu sa planom i programom ustanove, da ima garanciju, a ako je građevinski materijal u pitanju, onda i potvrdu da je adekvatno izvedena odnosno montirana.

Donacija sa aspekta Zakona o porezu na dobit

Donatoru se donirana sredstava priznaju kao rashod u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda. Kad se kaže zbirno, misli se na ukupan iznos donacija za različite ustanove (zdravstvene, obrazovne, humanitarne, sportske, verske…)

U slučaju da rashodi budu veći od 5% ukupnih prihoda u određenoj godini, za iznos prekoračenja se uvećava oporeziva dobit.

Primer: 

Pravno lice donira zdravstvenoj ustanovi iznos od 150.000 dinara. Prihodi tog pravnog lica iznose 2.000.000 dinara, dok ostalih izdataka iz pomenute grupe nije bilo. Kada se primeni propisani procenat na ostvarene prihode dobija se iznos rashoda koji se priznaje u Poreskom bilansu – 100.000 dinara. Razlika od 50.000 se ne priznaje kao rashod, već se unosi kao korekcija rashoda u poreski bilans, pri čemu uvećava oporezivu dobit pravnog lica – donatora sredstava. Na taj iznos se ne plaća PDV, već porez od 15%.Ono sto je važno da istaknemo, jeste da se donacije priznaju kao rashod samo ako su izvršene licima/organizacijama osnovanim i registrovanim za te namene, kao i da ih primalac koristi isključivo za obavljanje navedene delatnosti.

Poreskom obvezniku koji je donator sredstava, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, ovi rashodi se priznaju u Poreskom bilansu do određenog iznosa. Ovo uključuje izdatke za zdravstvene ustanove, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, za sportske namene, zaštitu životne sredine, te za davanja učinjena ustanovama socijalne zaštite.

Za davanje donacije nije neophodan ugovor o donaciji u pisanoj formi. Međutim, donator treba odgovarajućom dokumentacijom da dokaže nastale izdatke i da postojeću prateću dokumentaciju (npr. zahtev za davanje donacije, potvrda primaoca donacije o iznosu, vremenu primanja i nameni dobijene donacije i sl.) podnese nadležnom poreskom organu uz poresku prijavu.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi