Arhiva

Vodič za prelazak od preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću

ohsKUSbH

Preduzetnici mogu doneti odluku o prelasku u drugu organizacionu formu – društvo sa ograničenom odgovornošću iz više razloga, ali je praksa pokazala da je dominantan razlog prebacivanje odgovornosti poslovanja sa svoje lične imovine na imovinu firme.

Zakon naime propisuje da je preduzetnik u svom poslovanju odgovoran celokupnom svojom imovinom za obaveze preduzetničke radnje, što nije slučaj kada je u pitanju D.O.O. gde se obaveze podmiruju jedino imovinom same firme.

Međutim, trebalo bi imati u vidu da se to odnosi na buduće poslovanje dok se sve obaveze nastale dok je poslovanje bilo u obliku preduzetničke radnje i dalje odgovara i celokupnom ličnom imovinom. To znači da se obaveze iz prethodnog perioda ne mogu anulirati samim prelaskom u drugi organizacioni oblik.

Osim ovog razloga, postoje i drugi zbog kojih je preduzetniku neophodno da poslovanje nastavi kao D.O.O i oni su uglavnom posledica razvoja poslovanja i povećanja prihoda, kao i uvođenja novih partnera ili investitora. 

Zašto menjati organizacionu formu?

Ukoliko u toku kalendarske godine promet premaši zakonom predviđeni limit za paušalno oporezivanje, vlasnik preduzetničke radnje ostaje bez te pogodnosti i obavezan je da vodi knjigovodstvo i uvećavaju mu se troškovi i obaveze. Tada obično dolazi do prelaska u D.O.O. 

Iako time više nisu odgovorni svojom imovinom za poslovanje firme, negativna strana prelaska u D.O.O je što se gubi mogućnost podizanja novca bez pravdanja, na šta imate pravo kada ste paušalac. I to bi svakako trebalo imati u vidu kod donošenja ovakve odluke.

Prednost D.O.O je ta što firma može imati suvlasnika, a isto tako može otvoriti put za budućeg investitora u vaše poslovanje jer oni ne ulažu u preduzetnike. 

Po čemu se razlikuje preduzetnik i D.O.O?

Kao što je već navedeno dve, možda najveće i najvažnije, razlike su te što kao D.O.O ne odgovarate za obaveze proistekle iz poslovanja celokupnom ličnom imovinom već samo imovinom firme, kao i ta što više ne možete biti paušalac već ste u obavezi da vodite knjige.

Uz to, ne postoji više mogućnost podizanja novca bez pravdanja, a porez na dobit iznosi 15 odsto. Dodatnih 15 odsto plaćate porez na dividendu ukoliko želite da dobit podignete.

Šta je potrebno od dokumentacije?

Institucija zadužena za promenu organizacione forme vašeg poslovanja iz preduzetničke radnje u D.O.O. je Agencija za privredne registre i vrši se na način da praktično gasite preduzetničku radnju i osnivate novu firmu za koju dobijate novi PIB i matični broj.

Iako izgleda da osnivate novu firmu, u rešenju se navodi da je ona pravni sledbenik dotadašnje preduzetničke radnje.

Potrebno je da priložite sledeću dokumentaciju:

– registracionu prijavu brisanja preduzetnika

– dokaz o uplati naknade za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000 dinara

– odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva

– jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika

– dokumentaciju za osnivanje D.O.O. (član 10. Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i potrebnoj dokumentaciji za registraciju)

– uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave kojom se potvrđuje da preduzetnik nema neizmirene poreske obaveze na dan izdavanje uverenja

– uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik nema neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra

Nakon preregistracije poslovanja u D.O.O čeka vas još nekoliko obaveznih postupaka, a to su otvaranje računa u banci, podnošenje poreske prijave, kao i prijave na socijalno i obavezno zdravstveno osiguranje. 

Ipak, pre nego se odlučite za ovakvu promenu statusa svog poslovanja razmislite još jednom o koristima koje ostvarujete time što postajete D.O.O i privilegija koje gubite kao preduzetnik. Razlog više za to je što obrnut proces nije moguć kao preregistracija jer se D.O.O mora ugasiti u postupku likvidacije ili stečaja, što zna da bude i dugotrajan i skup proces.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi