Knjigovodstvo

Kako stornirati eFakturu / eRačun?

efakture

Izdali ste elektronski račun putem Sistema elektronskih faktura (SEF). Nakon što ste ga poslali kupcu, utvrdili ste da sadrži grešku.

Greška može biti u pogrešno iskazanim podacima o proizvodima i uslugama, ceni, primenjenom kursu strane valute, datumu prometa, zaboravljenom iskazivanju avansa ili u bilo kom drugom podatku koji se iskazuje na eFakturi. U ovom tekstu vodimo vas korak po korak kroz postupak ispravke greške.

Za početak je potrebno da znate da se jednom poslati račun preko SEF-a ne može „otkazati“, odnosno „poništiti“, pa zatim korigovati i ponovo „izdati“.

Da biste ispravili grešku, potrebno je da:

  • Izdate novi dokument (storno račun) kojim ćete stornirati račun koji sadrži grešku;
  • Izvršite storniranje računa koji sadrži grešku na samom SEF-u;
  • Izdate novi račun sa ispravnim podacima.

Izdavanje dokumenta kojim se stornira račun koji sadrži grešku (izdavanje Storno računa)

Da biste učinili prethodno izdati račun, koji sadrži grešku, nevažećim, potrebno je da izdate novi dokument. Dokument kojim ćete prvobitni račun poništiti obično nosi naziv Storno račun.

Novi dokument može da nosi redni broj iz niza izlaznih računa, a možete i da počnete od jedinice i koristite nezavisni niz. Važno je da dokument ima svoj jedinstveni broj.

Storno račun nosiće datum izdavanja na dan kada vršite ispravku greške (sadašnji datum). Ne treba da ga antidatirate. Na storno računu navodite broj prvobitno izdatog računa koji sadrži grešku i napomenu da vršite njegovo storniranje.

Uobičajeno je da na storno računu količina artikala koji se storniraju bude prikazan sa predznakom minus, a sve ostale podatke možete prepisati sa prvobitno izdatog računa (opis artikala, količine, iznosi, mesto izdavanja, itd).

Obveznici PDV-a imaju jednu dodatnu obavezu o kojoj treba voditi računa. Da bi mogli da anuliraju PDV obavezu iz računa koji sadrži grešku, potrebno je da poseduju potpisanu izjavu kupca da je i on izvršio umanjenje odbitnog PDV-a iz prvobitnog računa.

Ovu izjavu možete dodati na sam storno račun. U nastavku vam dajemo primer kako ista može da glasi:

Ovim Storno računom stornira se pogrešno izdat račun, u skladu sa članom 44. Zakona o PDV-u i Mišljenjem Ministarstva finansija broj 011-00-124/2019-4 od 11.06.2019.

Storno račun dostavljamo Vam u dva primerka, od kojih jedan zadržavate u svojoj evidenciji, a drugi potpisan i overen sa Vaše strane u delu Obaveštenje o umanjenju odbitka prethodnog PDV, potrebno je da nam u originalu vratite, kako bismo u našem knjigovodstvu izvršili korekciju poreske obaveze u skladu sa odredbama čl. 21 i čl. 31 Zakona o PDV (Službeni glasnik RS br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07).

Obaveštenje o umanjenju odbitka prethodnog PDV (u skladu sa čl. 21 i čl. 31 Zakona o PDV) – zaokružiti:

1. Obaveštavamo Vas da smo u svojim knjigama sproveli knjiženja vezana za ovaj storno račun i da smo po tom osnovu, u skladu sa čl. 21 i čl. 31 Zakona o PDV, umanjili odbitak prethodnog poreza dana ___________ (upisati datum pod kojim je proknjižena ispravka prethodnog PDV-a).
2. Obaveštavamo Vas da nismo obveznik PDV.
3. Obaveštavamo Vas da smo obveznik PDV, ali nemamo pravo na odbitak prethodnog PDV.
4. Obaveštavamo Vas da predmetni račun nismo ni knjižili u svojim poslovnim knjigama niti smo koristili pravo na odbitak PDV-a iz predmetnog računa.

Jedan potpisan primerak nam vratite u najkraćem mogućem roku.

Potpis kupca                                                    Storno račun izdao:

___________________                                  Pera Perić
 

Kako se šalje storo eFakture?

Storno račun nije moguće poslati preko SEF-a, pa vam je na raspolaganju slanje putem e-maila ili putem pošte.

Po prijemu potpisanog primerka storno računa koji sadrži izjavu kupca da je umanjio prethodni PDV (ili da to nije uradio iz nekog od razloga navedenih pod opcijama 2), 3) i 4) u Obaveštenju), prodavac može da izvrši smanjenje PDV obaveze, i to u onom poreskom periodu u kojem je primio potpisan storno račun od strane kupca.

Na primer, ako ste 04.04.2023. godine utvrdili grešku u računu koji ste izdali 31.03.2023. PDV iz izdatog računa, moraćete da uključite u PDV obračun za mart mesec, pa i da ga platite kroz mesečnu obavezu.

Ako vam kupac dostavi potpisan primerak storno računa u kojem je naveo da je odbitak PDV-a korigovao 05.04.2023, možete umanjiti PDV obavezu po ovom osnovu u okviru aprilske PDV prijave.

Po osnovu izdatih storno računa, u mesecu u kojem su isti izdati potrebno je podatke o umanjenoj osnovici prometa uneti u POPDV evidenciju.

U mesecu u kojem je primljeno Obaveštenje od kupca o umanjenju prethodnog poreza, u POPDV evidenciju unosi se podatak o umanjenju PDV obaveze. Isti se evidentira i u Zbirnoj evidenciji PDV-a na SEF-u.

Ukoliko niste u sistemu PDV-a, vaš storno račun ne treba da sadrži navode o korekciji PDV-a, već je dovoljno da unesete napomenu “Ovim Storno računom stornira se pogrešno izdat račun br. xx izdat dana xx.xx.2023. godine“.

Storniranje eFakture na SEF-u

Drugi korak u postupku podrazumeva da pronađete prvobitno izdati račun, koji sadrži grešku, na portalu SEF-a, u okviru sekcije Prodaja. Nakon što otvorite sporni račun, na dnu pregleda videćete dugme Storniranje.

efakture

Klikom na ovo dugme, otvara se prozor u kojem je potrebno da unesete razlog storniranja. Ovde možete,  svojim rečima, ukratko opisati propust koji ste napravili. Na primer: “Prilikom fakturisanja korišćen je pogrešan obračunski kurs”, ili ,“Račun izdat greškom, usluga nije pružena”.

Ovde valja napomenuti da u slučaju da firma koja nije u sistemu PDV izda račun sa iskazanim PDV-om, nije moguće izvršiti ispravku PDV obaveze. Pogrešan račun svakako treba stornirati. Međutim, i kada pribavi potpisano Obaveštenje o umanjenju PDV-a od kupca, prodavac, u skladu sa članom 44. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost, neće moći da koriguje PDV obavezu. Porez će morati da plati kao poreski dužnik.

Ukoliko ste račun izdali greškom (propust ne leži u nekom od podataka iskazanih u računu, već u tome da račun uopšte nije trebalo izdati), sa ovim korakom završavate postupak.

Izdavanje novog računa

Nakon što ste izdali storno račun (sa Obaveštenjem o umanjenju prethodnog poreza, ukoliko ste PDV obveznik) i izvršili storniranje same eFakture na SEF-u, potrebno je da izdate novi, ispravan račun.

Račun nosi naredni slobodan redni broj. Ne treba da ponavljate redni broj sa pogrešno izdatog računa ili da tom rednom broju dodajete neke oznake. Na primer, ako vaši izlazni računi nose oznake 01/2023, 02/2023, 03/2023, novi račun koji izdajete treba da nosi oznaku 04/2023.

Na novom računu treba da zadržite tačan datum prometa, a datum izdavanja biće dan kada ga kreirate. Datum izdavanja ne treba da antidatirate. S obzirom da račun šaljete preko SEF-a, to nećete ni moći. Naime, znamo da datum izdavanja za eFakturu može biti samo aktuelni (današnji) datum.

Datum prometa, za razliku od toga, treba da bude u prošlosti. Podsetićemo se kratko da je datum prometa za dan kada je izvršena isporuka, odnosno, ako isporuka traje duži period, dan kada je isporuka započeta.

Kod usluga, to je dan kada je pružanje usluge okončano, ili, ako se radi o uslugama koje se pružaju sukcesivno, recimo, iz meseca u mesec, to je poslednji dan perioda (u našem primeru poslednji dan meseca).

Na novom računu morate navesti napomenu da se tim računom ispravlja greška učinjena u prvobitno izdatom računu, ukoliko je vaša firma u sistemu PDV-a. Ukoliko niste PDV obveznik, ova napomena nije obavezna.

Novi račun treba da sadrži sve propisane elemente koje sadrži i bilo koji drugi račun.

Šablon storno računa možete preuzeti ovde.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Veruje da je knjigovođa neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. On je vaš savetnik i saveznik. Za mali biznis, možda i najvažniji spoljni saradnik. Neko od koga se očekuje mnogo više od pukog vođenja knjiga.

Više o Mariji