Knjigovodstvo

Nova posebna nakada koju SOKOJ naplaćuje od uvoznika tehnike

hifi

Zavod za intelektualnu svojinu propisao je Jedinstvenu tarifu za ostvarivanje prava na posebnu naknadu za autore i njihova autorska dela, za koja se može očekivati da će se se umnožavati bez dozvole autora, odnosno gde može doći do umnožavanja muzike, filmova, književnih dela, fotografija za potrebe fizičkih lica. Kako ova Tarifa, koja je stupila na snagu 01.07.2023. godine utiče na privredne subjekte, pročitajte u nastavku.

Privreda je upoznata sa Organizacijom muzičkih autora Srbije (SOKOJ) uglavnom zbog naplate autorske naknade u vezi sa emotivanjem muzike u poslovnom prostoru.

Odnedavno SOKOJ je počeo sa naplatom još jedna autorske naknade za račun autora. Reč je posebnoj naknadi, koja je uređena članom 39. Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Naime, u članovima  39. i 46. ovog Zakona precizirano je sledeće:

Dozvoljeno je fizičkom licu da bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožava primerke objavljenog dela za lične nekomercijalne potrebe.

Umnoženi primerci ne smeju se stavljati u promet niti koristiti za bilo koji drugi oblik javnog saopštavanja dela.

Autori dela za koja se, s obzirom na njihovu prirodu, može očekivati da će biti umnožavana fotokopiranjem ili snimanjem na nosače zvuka, slike ili teksta za lične nekomercijalne potrebe fizičkih lica (književna, muzička, filmska dela i dr.) imaju pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za takvo umnožavanje.

Posebnu naknadu plaćaju proizvođači uređaja za tonsko i vizuelno snimanje, proizvođači uređaja za fotokopiranje ili drugih uređaja sa sličnom tehnikom umnožavanja, proizvođači praznih nosača zvuka, slike i teksta, i solidarno sa njima uvoznici uređaja za tonsko i vizuelno snimanje, uređaja za fotokopiranje ili drugih uređaja sa sličnom tehnikom umnožavanja i praznih nosača zvuka, slike i teksta, osim ako se radi o uvozu malih količina namenjenih za privatno i nekomercijalno korišćenje, kao deo ličnog prtljaga.

Ako se uređaji i predmeti ne proizvode u Republici Srbiji, naknadu plaća uvoznik.

Obaveza plaćanja posebne naknade nastaje pri prvom uvozu novih uređaja za tonsko i vizuelno snimanje, praznih nosača zvuka, slike i teksta i novih uređaja za fotokopiranje ili drugih uređaja sa sličnom tehnikom umnožavanja.

Čitajući navode iz Zakona možemo zaključiti da će posebnu naknadu plaćati uvoznici pojedinih tehničkih proizvoda u Republiku Srbiju.

Veleprodaja i maloprodaja tehničkih uređaja ne plaća ovu naknadu.

Od obaveze plaćanja izuzeti su uvoznici koji uvezu:

 1. tehničke uređaje i prazne nosače zvuka, slike i teksta ako su oni namenjeni izvozu;
 2. tehničke uređaje koji se uobičajeno ne koriste za umnožavanje autorskih dela za lične, nekomercijalne potrebe i prazne nosače zvuka, slike i teksta primenljive isključivo uz ove tehničke uređaje (na primer, studijska oprema i uređaji, diktafoni i sl.);
 3. računare, računarsku opremu, komponente i računarske memorije, izuzev ako neki od tih uređaja nije izričito izuzeti.

Tačnu listu tehničkih uređaja za koje će se uvoznicima obračunavati posebna naknada donela je Vlada Republike Srbije. Lista je integralni deo Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava („Sl. glasnik RS“, br. 45/2010 i 49/2022) i u trenutku pisanja ovog teksta sarži sledeće proizvode:

1. Prazni nosači zvuka, slike i teksta:

 1. kompakt diskovi;
 2. digitalni video-diskovi;
 3. digitalni video-diskovi visoke definicije;
 4. Blu-ray diskovi;
 5. mini diskovi;
 6. audio-kasete;
 7. video-kasete;
 8. USB Flash Drive;
 9. memorijske kartice;
 10. spoljašnji hard diskovi.

2. Uređaji:

 1. fotokopir aparati;
 2. CD rezači (kao računarske komponente);
 3. DVD rezači (kao računarske komponente);
 4. štampači;
 5. skeneri;
 6. digitalni video-rikorderi;
 7. Blu-ray rikorderi;
 8. video-rikorderi;
 9. digitalni džuboksovi;
 10. digitalni audio-plejeri;
 11. HI-FI- CD rikorder;
 12. HI-FI DVD rikorder;
 13. Hi-Fi HD rikorder;
 14. uređaji sa integrisanim hard diskom (desktop računari, laptopovi, TV sa hard diskom, DVD plejer sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom, Blu-ray plejer sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom);
 15. tableti;
 16. pametni telefoni.

Prema tome, uvoznici desktop računara, laptopova, tableta, pametnih telefona, i druge opreme sa gornjeg spiska plaćaće od 01.07.2023. godine posebnu naknadu za svaki uvoz ove opreme, koja ne spada u neki od posebno izuzetih slučajeva. Za obračunatu naknadu račune će im dostavljati SOKOJ.

Obračunavanje visine posebne naknade vrši se prema Tarifi koju je doneo Zavod za intelektualnu svojinu, a koju smo pomenuli u uvodu. Tarifa je usvojena u junu 2023. godine i time su ispunjeni preduslovi da SOKOJ počne sa naplatom ove autorske naknade od uvoznika tehničkih proizvoda.

Posebna naknada ne može da iznosi više od 1% odnosno u pojedinim slučajevima 3% vrednosti uređaja koji se uvozi.

Na posebnu naknadu SOKOJ zaračunava PDV po stopi od 20%, a uvoznici mogu da ostvare pravo na odbitak PDV-a iz računa SOKOJ-a. Potrebno je da zadovolje dva opšta uslova za odbitak PDV-a:

 • da poseduju ispravan PDV račun od SOKOJ-a, i
 • da vrše promet tehničkih uređaja na koji obračunavaju PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Ukoliko je uvoznik korisnik SEF-a, račun od SOKOJ-a biće mu izdat u formi elektronskog računa na SEF-u.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Veruje da je knjigovođa neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. On je vaš savetnik i saveznik. Za mali biznis, možda i najvažniji spoljni saradnik. Neko od koga se očekuje mnogo više od pukog vođenja knjiga.

Više o Mariji