Knjigovodstvo

Registrovao sam firmu u Agenciji za privredne registre – šta dalje?

apr

Registracija firme u Agenciji za privredne registre je prvi korak koji se dešava u životu vaše nove firme.

Bilo da ste registraciju obavili online ili na šalteru APR-a, po okončanju postupka primićete rešenje o registraciji. Rešenje sadrži osnovne podatke vaše firme iz osnivačkog akta. Možemo reći da je ovo Izvod iz matične knjige rođenih za vaše privredno društvo (ili preduzetnika).

Po registraciji, potrebno je da se postarate da obezbedite nesmetano funkcionisanje vašeg biznisa, tako što ćete obaviti sledeće zadatke u naredne dve nedelje.

Pomoć tokom svakog od ovih koraka može vam pružiti računovođa, pa je često celishodno da jedan od prvih koraka, nakon što donesete odluku da pokrenete sopstveni biznis, bude baš izbor računovođe.

Prijava stvarnih vlasnika na portalu APR-a

Prijavu treba podneti u roku od 15 dana od dana osnivanja privrednog društva. Ako ste se registrovali kao preduzetnik, ovaj korak preskačete. Preduzetnici ne podležu ovoj obavezi.

Ko je stvarni vlasnik firme utvrđuje se u skladu sa Zakonom o stvarnim vlasnicima. U velikom broju slučajeva, to je osnivač koji ima učešće u kapitalu veće od 25%. Činjenica da je isto lice već registrovano u APR kao vlasnik firme ne treba da vas zbunjuje – i tada ga morate prijaviti u evidenciju stvarnih vlasnika.  Za svakog stvarnog vlasnika potrebni su vam podaci iz ličnog dokumenta, lične karte ili pasoša.

Podaci se prijavljuju online, na delu sajta APR-a koji je namenjen za evidenciju stvarnih vlasnika. Da biste mu pristupili, potrebno je da kreirate korisničko ime i lozinku. Podatke može da popuni i pripremi bilo ko, ali se prijava predaje isključivo uz elektronski potpis zakonskog zastupnika privrednog društva.

Otvaranje tekućih računa u odabranoj poslovnoj banci

Nakon što ste registrovali stvarne vlasnike, možete posetiti izabranu poslovnu banku kako biste otvorili tekući račun. Ne zaboravite da sa sobom ponesete Rešenje iz APR-a i važeći lični dokument. Pripremite se na popunjavanje seta obrazaca, kao i na to da će biti potrebno nekoliko dana da vaš tekući račun bude aktivan. U slučaju da planirate saradnju sa inostranstvom, ne zaboravite da otvorite devizne računa.

Ako ste pre registracije, izvršili uplatu osnivačkog uloga, ovo je dobar momenat da podsetite bankara da vam prenese osnivački ulog sa privremenog računa na redovni račun firme.

Prilikom druge posete banci, možete podneti zahtev za ebanking i ostaviti email adresu na koju želite da vam stižu izvodi sa transakcijama od prethodnog dana.

Registracija u PDV sistem

Ukoliko ste prilikom registracije osnivanja firme u APR-u odabrali da ćete biti u sistemu PDV-a, nakon aktivacije tekuće računa, na PIB registru možete da proverite da li je Poreska uprava sprovela vaš zahtev. Ako nije, potrebno je da predate prijavu za evidentiranje u sistem PDV-a. Evidenciona prijava podnosi se online, na portalu ePorezi, a za vas je može podneti računovođa ili poreski savetnik, koje ste prethodno ovlastili za to.

Registracija na SEF-u

Ako ćete biti obveznik PDV-a, među kupcima imate budžetske korisnike ili jednostavno to želite, potrebno je da se prijavite na SEF. Prvu prijavu mora da obavi zakonski zastupnik. Tom prilikom možete da ovlastite i druga lica za korišćenje SEF-a.

Prijava radno angažovanih lica na obavezno socijalno osiguranje

U roku od tri dana potrebno je izvršiti prijavu osnivača privrednog društva na obavezno socijalno osiguranje, ukoliko se radi o domaćem fizičkom licu, koje nije prijavljeno po drugom, prioritetnom osnovu (kao što je zaposlenje) i to samo ako je isto lice registrovano za zastupanje firme (osnivač je u isto vreme i direktor firme).

Takođe, potrebno je izvršiti prijavu svih zaposlenih (uključujući i osnivače koji stupaju u radni odnos) pre stupanja na rad.

Podnošenje akontativne PDP prijave odnosno PPDG prijave

U roku od 15 dana od dana registracije privrednog društva, odnosno preduzetnika, potrebno je podneti PDP prijavu, odnosno PPDG prijavu na portalu ePorezi. Prijavu može da podnese zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti za korišćenje poreskog portala.

U prijavi se daje pregled projektovane dobiti za prvu kalendarsku godinu na bazi slobodne procene menadžmenta firme. Na projektovanu dobiti plaća se odgovarajući porez. Za privredna društva, to je porez na dobit po stopi od 15%, a za preduzetnike, poreza na prihode od samostalne delatnosti po stopi od 10%. Iznos poreza deli se sa brojem meseci koji je preostao do kraja godine i dobija se mesečna akontacija poreza, koji treba izmirivati do 15. u mesecu, svakog meseca, sve do kraja tekuće godine.

Prijave lokalnoj poreskoj administraciji

U roku od 15 dana po osnivanju potrebno je predati odgovarajuće prijave za lokalne javne prihode, kao što su naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine (kolokvijalno eko-taksa), naknada za isticanje poslovnog imena (tzv. firmarina) i druge. O detaljima je potrebno da se raspitate u opštini na kojoj se nalazi sedište vaše firme ili izdvojena jedinica, ako ih imate.

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Ukoliko ste registrovali preduzetnika koji vodi poslovne knjige ili privredno društvo (AD ili DOO), potrebno je da donesete pravilnik kojim ćete uraditi organizaciju računovodstva i računovodstvene politike koje primenjujete. Neka pitanja iz ove sfere nisu uređena Zakonom o računovodstvu i podzakonskim aktima, već je ostavljen prostor obveznicima da ih prilagode svojim potrebama. Ovaj akt je obavezan dokument i treba da ga doneti u prvim danima nakon osnivanja firme.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Veruje da je knjigovođa neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. On je vaš savetnik i saveznik. Za mali biznis, možda i najvažniji spoljni saradnik. Neko od koga se očekuje mnogo više od pukog vođenja knjiga.

Više o Mariji