Arhiva

Kako održati optimalan cash flow?

jGXFDujv

Pokrenuli ste sopstveni posao, prvi klijenti su stigli, firma se polako zahuktala…

Pokrenuli ste sopstveni posao, prvi klijenti su stigli, firma se polako zahuktala i sada je vreme da počnete da ubirate plodove svog rada…ali i ne baš. Realnost poslovanja za domaće kompanije znači da se naplata potraživanja u proseku čeka 140 dana ili gotovo četiri meseca. Četiri meseca tokom kojih firma i dalje ima obavezu da isplaćuje zarade, namiruje dugovanja državi i pokriva ostale troškove… I u slučaju da takva kompanija jeste profitabilna, nelikvidnost može da je ugrozi. Zato način na koji uređujemo novčani tok ima veliki značaj za uspešnost, ali i za opstanak posla.

Zašto je važan cash flow?

Računovodstveno gledano, cash flow je veoma važan jer daje izuzetno dobar uvid u stvarno stanje u firmi, pa čak i u situaciji kada je bilans uspeha pozitivan. Ako imamo preduzeće koje u jednom tromesečju ostvaruje dobit (prihodi i rashodi), ali u istom periodu ima negativan cash flow (odliv i priliv), jasno je da u firmi upravljanje novcem (regulisanje naplate i plaćanja) nije na dobrom nivou i da ne osigurava da firma ima likvidnost kakvu bi mogla da ima. Tok novca jeste jedini pravi pokazatelj likvidnosti.

Pozitivan novčani tok je po mnogo čemu daleko važniji pokazatelj stvarne uspešnosti preduzeća nego što je to slučaj sa profitom, jer je činjeničan i verno odražava pravu sliku poslovanja. Značaj toka novca je utoliko veći jer predstavlja važan izvor informacija i za veliki broj drugih strana, na primer, za investiture, koji na osnovu toga određuju vrednost preduzeća, ili za banke, koje na osnovu novčanog toka procenjuju da li firma ima kapacitet da redovno otplaćuje novi kredit koji je zatražen.

Novčani tok ima i izuzetnu vrednost za ugled firme. Primera radi, kada preduzeće započinje saradnju sa novim poslovnim partnerom, ili procenjuje postojeće poslovne partnere, jedna od osnovnih aktivnosti jeste provera broja dana nelikvidnosti na sajtu Narodne banke Srbije. Ukoliko podaci, dobijeni sa tog sajta, pokažu da postoji veći broj dana nelikvidnosti, uparen sa iznosom za koji je račun (potencijalnog) poslovnog partnera bio blokiran, to jeste signal da je saradnja postala rizična. 

Kako postići optimalan cash flow?

Istovetno kao i u velikom broju drugih poslovnih aktivnosti, najbolji način za postizanje novčanog toka koji je optimalan jeste dobro planiranje. Prvi korak u tom smislu sastoji se u pronalaženju realne osnove za procenu mesečne prodaje preduzeća. 

Za preduzeće koje bi trebalo da počne sa radom (npr. frizerski salon), osnova za procenu prodaje tako može da bude prosek mesečne prodaje konkurenta slične veličine na istom ili sličnom tržištu (konkretno, drugog frizerskog salona koji već radi u istom komšiluku). U nameri da se dobije realna projekcija novčanog toka, uobičajeno je da se te procene umanje za oko 50 procenata mesečno u prvoj godini poslovanja. 

Ukoliko neko preduzeće već posluje (npr. stovarište građevinskog materijala), prihodi od prodaje u istom mesecu prethodne godine pružaju pouzdanu osnovu za predviđanje prodaje u tom mesecu tekuće godine. Svakako, ukoliko prilikom planiranja postoji jasan osnov za verovatne pretpostavke o rastu (npr. zemljište u širem rejonu stovarišta preimenovano je u građevinsko i investitori su već najavili nove stambene projekte) to je, takođe, neophodno uneti u projekciju plana. 

Drugi deo u planiranju predstavlja procenjivanje odliva. Za projektovanje svake od kategorija troškova, potrebno je krenuti od zbirnih mesečnih odliva za plate, rentu i opremu. Za svaki mesec prikazuju se samo sredstva koja se očekuju da budu isplaćena tog meseca dobavljačima. Na primer, ako fakture dobavljača imaju rok 30 dana, odlivi novčanih sredstava za nabavke u septembru biće prikazane u oktobru. Naravno, ako već postoji svest o tome da će za potrebe poslovanja firma biti primorana da se zaduži, neophodno je da i te troškove uračuna u cash flow projekciju (npr. troškovi otplate kredite na mesečnom nivou). 

Konačno, izuzetno važan deo mesečnih projekcija podrazumeva i pitanje poreskih obaveza. Plaćanje poreza (posebno PDV-a) označava stavku koju morate imati u svom kalendaru kao izuzetno važnu, jer kašnjenje sa porezima može uticati na dalje poslovanje. Donekle, olakšavajuću okolnost u vezi sa tim predstavlja činjenica da je Poreska uprava ustanovila pravila za firme koje blagovremeno uvide da neće uspeti da plate svoje obaveze prema državi (npr. reprogram duga), te je na vama da u tim situacijama, ako do njih dođe, korigujete i mesečne projekcije novčanih tokova. 

Kako dodatno optimizovati cash flow?

Za početak, prva stavka jeste pregled svih obaveza i potraživanja po starosnoj strukturi i realnosti naplate, odnosno zdravorazumski pogled na to koliko dugo dužnik duguje i da li je realno očekivati da će to biti plaćeno, odnosno da li je dužnik u blokadi ili nije. Dalje se može nastaviti i preći na pravljenje plana naplate starih potraživanja i izmirenja starih obaveza u vezi sa čim je neophodno realno utvrditi da li je potrebno da se firma eksterno zaduži, kako bi podigla likvidnost. Ukoliko to jeste slučaj, novo zaduženje mora da bude odraženo u promenjenom pregledu novčanog toka.

Optimizacija jeste moguća i promenom načina na koji se posao svakodnevno vodi. Tako su se, kao dobri alati, pokazali organizovanje nedeljnih sastanaka sa prodajom gde se utvrđuje plan/očekivana naplata u toku naredne nedelje i praćenje realizacije naplate na nedeljnom nivou. Dobra praksa se, takođe, odnosi i na ažurnije fakturisanje, odnosno uvođenje obaveze da se fakture izdaju odmah po završenom poslu.

Jedan od mehanizama za stabilizovanje novčanog toka podrazumeva i avansno plaćanje. Avans predstavlja moćan instrument kojim možete pojačati stabilnost novčanog toka, bez uplitanja banaka i kredita, uključivanja sudova. Na avansnim plaćanjima insistirate, naravno, kada je reč o firmama koje imaju spornu istoriju plaćanja, ili u odnosu sa partnerima sa kojima imate izgrađeno poverenje. 

Na kraju, vredi razmotriti i omogućavanje različitih vidova isplate. Probijanje rokova prilikom plaćanja vaših usluga ponekad neće biti uzrokovano isključivo neodgovornošću. Postoji naime verovatnoća da je trenutna finansijska situacija vašeg dužnika takva da, uprkos najboljim namerama, nije u mogućnosti da isplati dogovorenu sumu. U tom slučaju, omogućite naknadni dogovor oko isplate ili dopustite isplatu na rate. 

Ostaje još da zaključimo da optimizacija novčanog toka podrazumeva dve strane delovanja. Sa jedne strane, neophodno je da se postarate da naplata od klijenata i kupaca ide što predvidljivije, čak i po cenu direktnog upozoravanja dužnika. Sa druge strane, tajna dobrog novčanog toka, u velikoj meri, leži u disciplini i dobroj organizaciji internih procedura koje moraju da smanjuju mogućnost docnje.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi