Arhiva

Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi

LeahYYVK

o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 27/2019 i stupio je na snagu 20. aprila 2019. godine.

Ovim pravilnikom izvršene su sledeće izmene Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika :

– Izmena stava 3 člana 3. Pravilnika, reči: „poreski obveznik neposredno predaje organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj prema mestu svog prebivališta.„ zamenjuju se rečima: „rezidentni poreski obveznik podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj ima prebivalište.„

– Izmena stava 4 člana 3. Pravilnika, reči: „prema mestu ostvarivanja prihoda, odnosno prema boravištu obveznika, odnosno prema prebivalištu, odnosno sedištu poreskog punomoćnika” zamenjuju se rečima: „za teritoriju na kojoj je mesto ostvarivanja prihoda, odnosno boravište obveznika, odnosno prebivalište ili sedište poreskog punomoćnika”.

– Dosadašnji Obrazac PP OPO – Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika zamenjuje se NOVIM Obrascem PP OPO – Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

– Kod popunjavanja poreske prijave na Obrascu PP OPO – deo 2. Podaci o poreskom obvezniku, pod rednim brojem 2.1 Poreski identifikacioni broj poreskog obveznika (JMBG/EBS/PIB) – jedinstveni matični broj građana rezidentnog fizičkog lica, ili evidencioni broj za strance za nerezidentno fizičko lice koje ima boravište u Republici Srbiji, ili PIB nerezidentnog fizičkog lica koje nema boravište u Republici Srbiji. 

– pod rednim brojem 2.4 Prebivalište/boravište/sedište/opština ostvarivanja prihoda – šifra opštine prebivališta rezidentnog poreskog obveznika, a za nerezidentno fizičko lice šifra opštine boravišta ili opštine ostvarivanja prihoda ili opštine prebivališta, odnosno sedišta poreskog punomoćnika utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

– Član 5., izvršene su izmene kod određenih prihoda (prihod od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, prihod od iznajmljivanja nepokretnosti, dividende i učešće u dobiti i dr) u Katalogu vrste prihoda.

Izvor

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi