Finansije

Model za praćenje finansija za preduzetnike

pracenje finansija

Mnogi preduzetnici koji se nalaze u sistemu paušalnog oporezivanja ne prate sistematično svoje prilive i odlive1Model prati prilive i odlive, a ne prihode i rashode. Prihodi i rashodi nastaju u trenutku kada se izdaje faktura, dok prilivi i odlivi nastaju u trenutku kada na račun „leže“ ili „izlazi“ novac.. S jedne strane, to znači da nemaju tačan uvid u finansijske rezultate u formi novčanih tokova. S druge strane, to znači da mogu da prekorače limit za vođenje poslovnih knjiga i limit za ulazak u sistem PDV-a.

Kako bi se preduzetnicima koji se nalaze u sistemu paušalnog oporezivanja pomoglo u praćenju finansija i praćenju prometa u pogledu prekoračenja limita, napravljen je model koji sadrži sve potrebne podatke i čija upotreba je pojednostavljena.

Model se sastoji iz niza tabela koje su povezane formulama. Potreba za unosom podataka je svedena na minimum, tako da model sve sam automatski radi, uključujući i generisanje grafikona u delu koji se bavi novčanim tokovima.

Model možete preuzeti ovde, u okviru naše sekcije dokumenti.

Model sadrži sledeće stranice:

 • Uputstvo“. Ovo je stranica na kojoj je dato kratko uputstvo za korišćenje modela.
 • Pregled“. Ovo je stranica na kojoj se može videti kratak pregled stanja na „današnji dan“. Pregled stanja podrazumeva podatak o prilivima, odlivima i novčanom toku, podatak o neto novčanom toku, podatak o stanju limita za vođenje poslovnih knjiga i podatak o stanju limita za ulazak u sistem PDV-a, i to sve na „današnji dan“, koji model automatski računa. Ovo je vrlo korisno za preduzetnike, jer u svakom trenutku mogu vrlo lako da provere kakva im je situacija u datom momentu.
 • Prihodi i rashodi“. Ovo je stranica u koju se unose podaci o prilivima i odlivima po danima. Voditi računa da se ovde ne unose podaci o prihodima i rashodima (kada je nešto fakturisano), već o prilivima i odlivima (kada se događaju promene na računu).
 • Limiti“. Ovo je stranica u koju se unose podaci o limitima za vođenje poslovnih knjiga i ulazak u sistem PDV-a. Svake godine treba uneti tačan iznos.
 • Godine 2023-2030“. Ovo su stranice na kojima se može pratiti da li se preduzetnik približava definisanom limitu, odnosno da li ga prekoračuje.
 • Novčani tokovi“. Ovo je stranica na kojoj su prikazani finansijski rezultati u formi novčanih tokova po godinama, uključujući i grafikone.
 • Pivot“. Ovo je stranica na kojoj se nalazi Pivot tabela koja se koristi za generisanje podataka za dalju upotrebu. Treba je redovno ažurirati putem opcije „Refresh“.

Korišćenje modela je vrlo jednostavno. Preduzetnik treba redovno da radi sledeće tri stvari:

 • Unos podataka o prilivima i odlivima. Podaci o prilivima i odlivima (uključujući i opise) se unose isključivo u stranicu „Prilivi i odlivi“ i to samo u polja koja su obojena zelenom bojom. Važno je to da se podaci unose redovno i da se unose tačno u onim danima kada su prilivi i odlivi nastali. S obzirom na to da je ova osnovna tabela veoma dugačka (3.291 red), a dugačka je zbog toga što se u nju unose sirovi podaci za svih osam godina, omogućeno je filtriranje podataka. Filtriranjem godine i meseca može se brzo doći do dela tabele u koji trebaju da se unesu podaci.
 • Unos podataka o limitima za vođenje poslovnih knjiga i za ulazak u sistem PDV-a. Podaci o limitima se unose isključivo u stranicu „Limiti“ i to samo u polja koja su obojena zelenom bojom. Ovi podaci se unose jednom godišnje, a izvor podataka o limitima su Zakon o porezu na dohodak građana, član 40. (limit za vođenje poslovnih knjiga) i Zakon o porezu na dodatu vrednost, članovi 33. i 38. (limit za ulazak u sistem PDV-a).
 • Ažuriranje Pivot tabele. Pivot tabela je funkcionalnost koja omogućava brzo generisanje složenih podataka. Svi podaci koji su vezani za finansijske rezultate su vezani za Pivot tabelu. Kako bi podaci u modelu uvek bili ažurni, potrebno je ažurirati Pivot tabelu, a to se radi u tri koraka. Prvo se uđe na bilo koje polje Pivot tabele. Potom se pritisne desni taster miša. Na kraju se pritisne opcija „Refresh“. Poželjno je da se ažuriranje podataka radi uvek kada se unose novi podaci u tabelu.

Dakle, korišćenje modela znači da preduzetnik konkretno treba da radi sledeće stvari:

 • Prvo ćete proveriti koji je iznos limita za vođenje poslovnih knjiga i ulaska u sistem PDV-a za tekuću godinu. Ta provera se vrši jednom godišnje, jer se taj limit tokom godine ne menja. Proveru ćete izvršiti tako što ćete pogledati član 40. Poreza na dohodak građana (limit za vođenje poslovnih knjiga) i članove 33. i 38. Zakona o porezu na dodatu vrednost (limit za ulazak u sistem PDV-a). Te propisane iznose zatim uneti u tabelu. Primera radi, ti limiti za 2023. godinu su iznosili 6 miliona dinara (limit za vođenje poslovnih knjiga) i 8 miliona dinara (limit za ulazak u sistem PDV-a).
 • Potom ćete pripremiti tabelu „Prilivi i odlivi“ tako što će se u filterima (zaglavlje tabele) izabrati tekuću godinu i tekući mesec. Primera radi, ako trebate da unesete podatke o prilivima i odlivima za avgust 2023. godine, prvo ćete u koloni E izabrati godinu 2023, a potom ćete u koloni G izabrati mesec avgust. Nakon što pripremite tabelu, unećete potrebne podatke o prilivima i odlivima, i to tačno onog dana kada su prilivi i odlivi nastali. Ukoliko želite, možete da napišete i kratak opis po kom osnovu su nastali prilivi i odlivi. Ovu aktivnost ćete raditi uvek kada nastaju novi prilivi i odlivi, vodeći pritom računa da se podaci unesu za odgovarajuću godinu, mesec i dan.
 • Zatim ćete izvršiti ažuriranje Pivot tabele, tako što ćete stati na bilo koje polje u tabeli, pritisnuti desni taster miša i izabrati opciju „Refresh“. Ažuriranje Pivot tabele je potrebno uvek kada se unose novi podaci i važno je ne zaboraviti na ovaj korak.

Ono što je važno su dve stvari. Prvo, POPUNJAVAJU SE SAMO ZELENA POLJA U OKVIRU ZELENIH STRANICA. Drugo, REDOVNO SE AŽURIRA PIVOT TABELA. Sve ostalo, model sam obračunava. Još jednom je važno istaći važnost stranice „Pregled“, gde preduzetnik može u svakom trenutku da vidi svoje finansijsko stanje za glavne pokazatelje.

Prema potrebama, preduzetnici model mogu da menjaju i dopunjuju, da štampaju tabele (sve je pripremljeno za štampu), kao i da koriste podatke za dalje analize.

Napomena: ukoliko se tokom godine promeni limit za vođenje poslovnih knjiga ili limit za ulazak u sistem PDV-a, model i dalje može da funkcioniše, samo je potrebno ručno ukucati novi limit, i to u kolonama E (limit za poslovne knjige) i L (limit za ulazak u sistem PDV-a), u stranici koja se odnosi na odgovarajuću godinu.

© Naša mreža & Igor Lazarević 2023, igor.lazarevic.77@gmail.com

Fusnote

 • 1
  Model prati prilive i odlive, a ne prihode i rashode. Prihodi i rashodi nastaju u trenutku kada se izdaje faktura, dok prilivi i odlivi nastaju u trenutku kada na račun „leže“ ili „izlazi“ novac.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Po obrazovanju magistar ekonomskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima menadžment konsaltinga. Iza sebe ima više od 15 godina iskustva i učešće u preko 100 projekata.

Više o Igoru