Knjigovodstvo

Solidarna pomoć u slučaju rođenja deteta

beba

Zaposleni ili zaposlena ostvarili su se kao roditelji i vi biste želeli da ih kao poslodavac podržite u novoj ulozi. Kolege iz tima prikupljaju novac za poklon, ali vi biste želeli da vaš doprinos bude više od vaučera ili poklon korpe.

Zakonodavac je prepoznao da bi to bio lep gest i predvideo je mogućnost davanja solidarnih pomoći članom 120. Zakona o radu. Solidarna pomoć u slučaju rođenja deteta je jedna od njih.

Radi se o mogućnosti, a ne obavezi. Ako žele da je iskoriste, poslodavci moraju da je predvide u svom opštem aktu ili ugovoru o radu.

Ako je niste predvideli, niste dužni da je isplatite.

Ako ste je predvideli, dužni ste da je isplatite.

Jedno od osnovnih načela Zakon o radu jesu jednaka prava za zaposlene. Ovo se odnosi i na solidarne pomoći. Ako ste predvideli isplatu pomoći zaposlenima koji su nedavno postali roditelji, iznos koji isplaćujete mora biti jednak za sve, i isplaćen svima koji na njega imaju pravo.

Iznos koji želite da isplatite možete odrediti sami. Zakon vas ne ograničava ni u pogledu minimalnog ni maksimalnog iznosa.

Ono što ovu pogodnost čini posebno atraktivnom jeste poreski tretman.

Isplata solidarne pomoći može biti neoporeziva ako ispunite nekoliko uslova.

U članu 18, koji uređuje poreska oslobođenja, predviđeno je da se na solidarne pomoći za slučaj rođenja deteta do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po novorođenom detetu, ne plaća porez na zarade.

U članu 105. Zakona o radu definisano je da se solidarne pomoći ne smatraju zaradom, pa se na njih ne obračunavaju i ne plaćaju socijalni doprinosi. Zbog toga je važno da se isplata novca u slučaju rođenja deteta u aktima definiše kao solidarna pomoć, a ne kao drugo primanje.

Iz praktičnih razloga, jedan broj poslodavaca opredeli se da solidarnu pomoć isplaćuje baš u neoporezivom iznosu.

Sumiraćemo uslove koje treba da ispunite da bi se isplata pomoći u slučaju rođenja deteta smatrala neoporezivom:

  1. Isplatu treba predvideti kao solidarnu pomoć u opštem aktu ili ugovoru o radu;
  2. Iznos koji predvidite je jedinstven za sve zaposlene i ravnopravno se isplaćuje svim zaposlenima koji dobiju dete;
  3. Pre isplate treba doneti odluku u kojoj ćete konstatovati sve važne elemente;
  4. Isplata treba da bude manja od iznosa koji je zakonom definisan kao neoporeziv.

Poslodavci mogu da definišu solidarnu pomoć i u nekom nominalnom iznosu, na primer, 50.000 dinara ili 120.000 dinara.

Ako je iznos koji se isplaćuje veći od neoporezivog, ali poslodavac ispunjava druge uslove, koje smo naveli pod tačkama 1-3, porez se plaća samo na razliku preko neoporezivog iznosa, po stopi od 10%. Poreska stopa primenjuje se na razliku, koja se prethodno brutira množenjem sa koeficijentom 1,111111.

Ukoliko poslodavac ne ispunjava neki od uslova pod brojevima 1-3, on nema pravo na neoporezivu isplatu, čak i kada je iznos solidarne pomoći niži od neoporezivog. Jednostavno, on nije ispunio uslove da se isplata smatra isplatom solidarne pomoći koja može biti neoporeziva. U tom slučaju, celokupna isplaćena suma bila bi oporezovana kao zarada.

U praksi, prvi korak u realizaciji jeste donošenje odluke o isplati solidarne pomoći. Kao dokaz da je postao roditelj, zaposleni može da dostavi izvod iz matične knjige rođenih za dete ili neki drugi dokument. Šablon odluke možete preuzeti u sekciji dokumenti.

Nakon toga, vrši se obračun poreza, ukoliko je isplata oporeziva. O tome se predaje Poreska prijava PPP-PD. Prijava se podnosi na portalu ePorezi i prethodi isplati oporezive solidarne pomoći.

Nakon podnošenja poreske prijave, na sajtu Poreske uprave generiše se poziv na broj odobrenja koji se obavezno koristi prilikom plaćanja poreza i isplate oporezivog dela slidarne pomoći.

Solidarna pomoć isplaćuje se, po pravilu, na tekući račun zaposlenog kojem se rodilo dete, korišćenjem šifre plaćanja 241 za neoporezivi, odnosno 240 za oporezivi deo (ako postoji). Uz šifru plaćanja 240, obavezno ide model 97 i poziv na broj odobrenja (BOP) iz pomenute poreske prijave.

Za kraj jedna zanimljivost. Ovo pravo utvrđuje se po rođenom detetu. Zaposleni koji dobije blizance ima pravo na dvostruki iznos, a ukoliko su oba roditelja zaposlena u istoj firmi, oboje imaju pravo na solidarnu pomoć.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Veruje da je knjigovođa neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. On je vaš savetnik i saveznik. Za mali biznis, možda i najvažniji spoljni saradnik. Neko od koga se očekuje mnogo više od pukog vođenja knjiga.

Više o Mariji