Subvencije

Biznis plan za Fond za razvoj

subvencija

Fond za razvoj Republike Srbije

Fond za razvoj Republike Srbije je finansijska institucija u državnom vlasništvu koja se bavi poslovima odobravanja kredita, izdavanja garancija, sticanja akcija i udela u privrednim društvima i ostalim poslovima koje predviđa zakon. Fond za razvoj svojom delatnošću podstiče razvoj privrede Srbije tako što podstiče regionalni razvoj, poslovanje privrednih subjekata, konkurentnost, zapošljavanje i izvoz. Detaljnije pogledati ovde.

Podsticaji koje obezbeđuje Fond za razvoj

Fond za razvoj obezbeđuje razne vrste kredita i bespovratnih sredstava koji služe za podsticanje razvoja postojećih i novih biznisa, kako na nivou velikih privrednih subjekata, tako i na nivou malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Reč je o sledećim podsticajima:

 • Investicioni krediti;
 • Krediti za trajna obrtna sredstva;
 • Krediti za žensko preduzetništvo;
 • Krediti za početnike i mlade (start-up);
 • Krediti za razvojne projekte.

Korisna dokumentacija

Kako bismo olakšali preduzetnicima da dobiju sve potrebne informacije i da pripreme svu potrebnu dokumentaciju, pripremili smo odgovarajuću dokumentaciju i alate, koji obuhvataju:

Obrazac za izradu Poslovnog plana je obrazac koji se popunjava i podnosi Fondu za razvoj, pored ostale potrebne dokumentacije (koju možete preuzeti sa sajta Fonda za razvoj). U nastavku ćemo detaljnije pojasniti Model za izradu Poslovnog plana (u nastavku: Model).

Zašto model i kome je namenjen?

Za izradu finansijskog dela Poslovnog plana potrebno je sprovesti detaljnije finansijske analize. Ovaj model to olakšava. Model je namenjen preduzetnicima i privrednim društvima koji apliciraju za neki od gore navedenih podsticaja. Model se koristi za izračunavanje finansijskih pokazatelja koji su potrebni za popunjavanje obrasca biznis plana za preduzetnike. Pored podataka koji su potrebni za popunjavanje biznis plana, model sadrži i ostale korisne podatke, tako da se može koristiti i za druge potrebe, a ne samo za izradu ovog biznis plana.

Koje podatke sadrži model?

Model sadrži detaljne podatke o ulaganjima, prihodima i rashodima za period od pet godina. Ti podaci su sledeći:

Podaci o ulaganjima:

 • Podaci o ulaganjima u opremu;
 • Podaci o ulaganjima u trajna obrtna sredstva;
 • Podaci o ulaganjima u poslovni prostor;
 • Podaci o ulaganjima u rezervne delove;
 • Podaci o ulaganjima u sirovine i materijal;
 • Podaci o ulaganjima u nematerijalnu imovinu; i
 • Podaci o ostalim ulaganjima.

Podaci o prihodima:

 • Podaci o prihodima od prodaje; i
 • Podaci o ostalim prihodima.

Podaci o rashodima:

 • Podaci o troškovima materijala;
 • Podaci o troškovima goriva i energije;
 • Podaci o troškovima amortizacije;
 • Podaci o troškovima zarada; i
 • Podaci o ostalim rashodima.

Podaci o poslovnim rezultatima:

 • Podaci o dobitku ili gubitku;
 • Podaci o periodu povraćaja ulaganja; i
 • Ostali finansijski pokazatelji.

Koje stranice sadrži model?

Model sadrži sledeće stranice (Sheets):

 • Sadržaj;
 • Uputstvo;
 • Ulaganja;
 • Prihodi i rashodi;
 • Bilans uspeha;
 • Pokazatelji;
 • Obračun ulaganja;
 • Obračun prihoda od prodaje;
 • Obračun troškova materijala;
 • Obračun troškova goriva i energije;
 • Obračun amortizacije;
 • Obračun zarada.

Sve stranice (Sheets) su povezane linkovima, tako da je korišćenje modela pojednostavljeno i automatizovano. Ukoliko menjate nešto u modelu, proverite da li ste promenili i formule.

Kako popunjavati tabele?

Svi podaci u okviru modela se nalaze u tabelama koje su povezane formulama. Potrebno je samo uneti osnovne podatke, a model sve automatski sam izračunava. Podaci se unose samo u polja koja su označena zelenom bojom. Ta polja se nalaze na sledećim stranicama:

 • Stranice „Obračuni“, gde se unose detaljni obračuni ulaganja, prihoda od prodaje i troškova materijala, goriva i energije, amortizacije i zarada;
 • Stranica „Prihodi i rashodi“, gde se unose podaci o prihodima i rashodima;
 • Stranica „Ulaganja“, gde se unose podaci o finansiranju ulaganja.

Tabele je najbolje popunjavati redosledom koji je prikazan gore. Prvo tabele sa obračunima. Potom tabele sa prihodima i rashodima. Na kraju tabelu sa izvorima finansiranja.

Šta se tačno unosi u obrazac biznis plana?

U obrazac biznis plana se unose samo oni podaci koji su predviđeni tim obrascem. U sledećem pregledu su prikazane tabele koje sadrži obrazac poslovnog plana (leva kolona), kao i stranice u Excelu na kojima se nalaze podaci koje je potrebno uneti u te tabele (desna kolona):

Tabele u obrascu poslovnog plana

(obrazac iz Fonda za razvoj)

Stranice na kojima se nalaze podaci (Excel)
Tabela
3.2.1.
Planirani obim proizvodnje ili usluga – prva godina Obračun prihoda od prodaje
Tabela
3.2.2.
Planirani obim proizvodnje ili usluga – po godinama Obračun prihoda od prodaje
Tabela
3.3.1.
Utrošak osnovnog materijala – prva godina Obračun troškova materijala
Tabela
3.3.2.
Utrošak osnovnog materijala – po godinama Obračun troškova materijala
Tabela
3.4.
Broj zaposlenih i troškovi zarada Obračun zarada
Tabela
3.5.1.
Amortizacija – prva godina Obračun amortizacije
Tabela 3.5.2. Amortizacija – po godinama Obračun amortizacije
Tabela
4.
Potrebna ulaganja Ulaganja
Tabela
4.1.
Planirana ulaganja u poslovni prostor Obračun ulaganja
Tabela
4.2.
Planirana ulaganja u opremu/vozila/alat Obračun ulaganja
Tabela
4.3.
Planirana ulaganja u operativne troškove Obračun ulaganja
Tabela
5.
Plan obezbeđenja sredstava za finansiranje Ulaganja
Tabela
6.1.
Ukupan prihod na godišnjem nivou Prihodi i rashodi
Tabela
6.2.
Godišnji rashodi Prihodi i rashodi
Tabela
6.3.
Neto dobit Prihodi i rashodi
Tabela
7.
Ocena ekonomskih efekata plana Pokazatelji

Veze između modela i obrasca su prikazane i na ilustraciji:

Poveznice Excel i Word

Kontakt za potrebe pojašnjenja

Za sva pitanja možete se obratiti autoru Igoru Lazareviću putem elektronske pošte na sledeće adrese: lazarevic@aventinpartners.com ili igor.lazarevic.77@gmail.com

Model je autorsko pravo portala Naša mreža i autora Igora Lazarevića i može se koristiti isključivo u svrhu izrade poslovnog plana za apliciranje kod Fonda za razvoj. © Naša mreža & Igor Lazarević 2023

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Po obrazovanju magistar ekonomskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima menadžment konsaltinga. Iza sebe ima više od 15 godina iskustva i učešće u preko 100 projekata.

Više o Igoru