Subvencije

Biznis plan za subvenciju za samozapošljavanje NSZ

biznis plan nzs

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) svake godine raspisuje konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje, kako bi pomogla u razvoju preduzetništva i uticala na smanjenje nezaposlenosti. Da bi se konkurisalo, potrebno je ispuniti odgovarajuće uslove i predati odgovarajuću dokumentaciju. Deo te dokumentacije predstavlja i Biznis plan, koji se popunjava na propisanom obrascu. Detalje o subvenciji možete pogledati ovde.

Korisna dokumentacija

Kako bismo olakšali preduzetnicima da dobiju sve potrebne informacije i da pripreme svu potrebnu dokumentaciju, pripremili smo odgovarajuću dokumentaciju i alate, koji obuhvataju:

 • Model za izradu Biznis plana (Excel)
 • Obrazac za izradu Biznis plana (Word)
 • Listu nesubvencionisanih delatnosti (Excel i PDF)
 • Bodovnu listu (Excel i PDF)

Obrazac za izradu Biznis plana je zvanični obrazac koji se popunjava i podnosi NSZ-u, pored ostale potrebne dokumentacije koja je definisana javnim pozivom. Lista nesubvencionisanih delatnosti i bodovna lista su pomoćna dokumenta. Bodovna lista pruža informacije o načinu na koji se vrši bodovanje i očekivani broj bodova koje preduzetnik može da očekuje.

Detaljnije ćemo pojasniti Model za izradu Biznis plana (u nastavku: Model).

Koja je namena Modela?

Model je namenjen svim preduzetnicima koji žele da konkurišu za dobijanje subvencije za samozapošljavanje. Model se koristi za izračunavanje finansijskih pokazatelja koji su potrebni da bi se popunio obrazac Biznis plana. Pored podataka koji su potrebni za popunjavanje Biznis plana, Model sadrži i ostale korisne podatke, tako da se može koristiti i za druge potrebe, a ne samo za izradu ovog Biznis plana.

Koje podatke sadrži Model?

Model sadrži detaljne podatke o ulaganjima, prihodima i rashodima u okviru jedne kalendarske godine. Ti podaci su sledeći:

Podaci o ulaganjima:

 • Podaci o ulaganjima u opremu;
 • Podaci o ulaganjima u poslovni prostor;
 • Podaci o ulaganjima u rezervne delove;
 • Podaci o ulaganjima u sirovine i materijal;
 • Podaci o ulaganjima u nematerijalnu imovinu; i
 • Podaci o ostalim ulaganjima;

Podaci o prihodima:

 • Podaci o prihodima od prodaje; i
 • Podaci o ostalim prihodima;

Podaci o rashodima:

 • Podaci o troškovima materijala;
 • Podaci o troškovima goriva i energije;
 • Podaci o troškovima amortizacije;
 • Podaci o troškovima zarada; i
 • Podaci o ostalim rashodima;

Podaci o poslovnim rezultatima:

 • Podaci o dobitku ili gubitku;
 • Podaci o periodu povraćaja ulaganja; i
 • Ostali finansijski pokazatelji.

Koje stranice sadrži Model?

Model inače sadrži sledeće stranice:

 • Sadržaj
 • Uputstvo
 • Ulaganja
 • Prihodi i rashodi
 • Bilans uspeha
 • Pokazatelji
 • Obračun ulaganja
 • Obračun prihoda od prodaje
 • Obračun troškova materijala
 • Obračun troškova goriva i energije
 • Obračun amortizacije
 • Obračun zarada

Sve stranice su povezane linkovima, tako da je korišćenje Modela pojednostavljeno.

Kako popunjavati tabele?

Svi podaci u okviru Modela se nalaze u tabelama koje su povezane formulama. Potrebno je samo uneti osnovne podatke, a Model sve automatski sam izračunava. Podaci se unose samo u polja koja su označena zelenom bojom. Ta polja se nalaze na sledećim stranicama:

 • Stranice „Obračuni“, gde se unose detaljni obračuni ulaganja, prihoda od prodaje i troškova materijala, goriva i energije, amortizacije i zarada.
 • Stranica „Prihodi i rashodi“, gde se unose podaci o prihodima i rashodima;
 • Stranica „Ulaganja“, gde se unose podaci o finansiranju ulaganja;

Tabele je najbolje popunjavati redosledom koji je prikazan gore. Prvo tabele sa obračunima. Potom tabele sa prihodima i rashodima. Na kraju tabelu sa izvorima finansiranja.

Šta se tačno unosi u obrazac Biznis plana?

U obrazac Biznis plana se unose samo oni podaci koji su predviđeni tim obrascem. U sledećem pregledu su prikazane tabele koje sadrži obrazac Biznis plana, kao i stranice na kojima se nalaze podaci koje je potrebno uneti u te tabele:

Veze izmedju Word a i Excel a

Tabele u obrascu biznis plana – Stranice na kojima se nalaze podaci
Tabela 7.1: oprema koja je već nabavljena – Obračun ulaganja
Tabela 7.2: oprema koja treba da bude nabavljena – Obračun ulaganja
Tabela 8.1: ukupan iznos investicije – Ulaganja
Tabela 8.2: potrebna sredstva za investiciju – Ulaganja
Tabela 8.3: projekcija ukupnih prihoda od prodaje – Obračun prihoda od prodaje
Tabela 8.4: projekcija ukupnih rashoda – Prihodi i rashodi
Tabela 8.5: finansijski pokazatelji – Pokazatelji

Kontakt za potrebe pojašnjenja

Za sva pitanja, možete kontaktirati direktno autora modela mejlom.

Napomena: Model je autorsko pravo Igora Lazarevića i može se koristiti isključivo u svrhu izrade Biznis plana za dodelu subvencije od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. © Igor Lazarević 2023

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Po obrazovanju magistar ekonomskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima menadžment konsaltinga. Iza sebe ima više od 15 godina iskustva i učešće u preko 100 projekata.

Više o Igoru