Arhiva

Kalendar poreskih obaveza za oktobar i novembar 2019. godine

n0oKz0cK

Porez je instrument javnih prihoda kojim država od ekonomskih subjekata, pod svojom poreskom vlašću, uzima novčana sredstva bez neposredne protivusluge kako bi namirila svoje finansijske potrebe i postigla socijalne i ekonomske ciljeve.

Teorijska opravdanja poreza su mnogobrojna, ali se većina bazira na pretpostavci da je svaki građanin dužan da doprinosi i finansiranju javnih potreba, srazmerno svojim mogućnostima. S obzirom na to da su porezi najznačajniji oblik javnih prihoda u modernim društvima, blagovremeno izmirivanje poreskih obaveza je najvažniji faktor funkcionisanja države. U nastavku smo za vas pripremili kalendar poreskih obaveza za oktobar i novembar.

Kalendar poreskih obaveza za oktobar 2019. godine :

31.10.2019.

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar 2019. godine

– Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

Kalendar poreskih obaveza za novembar 2019. godine :

05.11.2019.

– Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU 

– Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

12.11.2019.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15.11.2019.

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

– Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za četvrti kvartal 2019. godinePlaćanje doprinosa za poljoprivrednike za četvrti kvartal 2019. godine.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za oktobar mesec ako je u oktobru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

– Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

29.11.2019.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Izvor : Ministarstvo finansija – Poreska uprava

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi