Knjigovodstvo

Model za izradu ponude, predračuna i računa, sa i bez avansa, za poreske obveznike koji nisu u sistemu PDV-a

fakture van pdv

U prilogu se nalazi model koji sadrži obrazac za izradu ponude, predračuna i računa. Model je namenjen poreskim obveznicima (privrednim društvima i preduzetnicima) koji nisu obveznici poreza na dodatu vrednost (PDV).

Model je dat u četiri varijante (četiri posebna Excel-a):

Model u kojem su pozicije prikazane zbirno se najčešće koristi u praksi. Kod ovog modela sve pozicije su prikazane u jednoj tabeli, a najčešće se koristi u situacijama kada ne postoji veći broj proizvoda ili usluga koji se mogu grupisati prema određenim kriterijumima. Ovaj model je dat u dve verzije — bez avansa i sa avansom.

Model u kojem su pozicije prikazane po grupama se, takođe, koristi u praksi i koristan je u situacijama kada želimo da razdvojimo proizvode ili usluge po grupama. Najčešće se koristi kod građevinskih i zanatskih radova, ali se može koristiti i u svim drugim slučajevima kada postoji veći broj pozicija koje se međusobno mogu grupisati po određenim kriterijumima. Ovaj model je dat u dve verzije — bez avansa i sa avansom.

Ukoliko vaš kupac zahteva, možete izdati i avansni račun.

Ukoliko je reč o prodaji robe, najpravilnije bi bilo da se razdvoje predračun i račun, kao dokumenta koja nam daju informacije o prometu robe (tok vlasništva), i otpremnica, kao dokument koji nam daje informacije o fizičkom kretanju robe (tok logistike).

Datum i mesto prometa i izdavanja računa

Obratiti pažnju da na računu (fakturi) moraju biti navedeni datum prometa, datum izdavanja računa (fakturisanja), mesto prometa i mesto izdavanja računa (fakturisanja). Kod ponude i predračuna (profakture) dovoljan je jedan datum. Imati na umu da datum izdavanja računa (fakturisanja) ne može biti pre datuma prometa.

Datum prometa kod proizvoda je datum kada je proizvod prodat, tj. kada je prešao iz vlasništva prodavca u vlasništvo kupca. Datum prometa kod usluge je datum kada je završeno pružanje usluge. Ako je usluga pružena u jednom danu, datum prometa će biti tog datuma. Ako je usluga pružana više dana, obično se kao datum prometa uzima poslednji dan pružanja usluge, kojim se smatra da je usluga u celosti pružena.

Mesto prometa je mesto u kojem je proizvod prodat ili je usluga pružena. Mesto izdavanja računa (fakturisanja) ne mora biti isto kao i mesto prometa i obično je to mesto u kojem pravno lice koje izdaje račun ima sedište.

Primer sa proizvodima: Ako proizvod prodamo u Kragujevcu dana 01.07.2023, a sedište firme nam je u Nišu, onda će datum prometa i datum izdavanja računa (fakturisanja) biti 01.07.2023, mesto prometa će biti Kragujevac (tamo gde je obavljen promet), a mesto izdavanja računa (fakturisanja) će biti Niš (tamo gde nam je sedište firme).

Primer sa uslugama: Ako uslugu vršimo u periodu od 01.07.2023. do 15.07.2023, klijentu u Pančevu, dok je sedište naše firme u Zrenjaninu, datum prometa će biti 15.07.2023 (datum kada je završeno pružanje usluge), datum izdavanja računa (fakturisanja) može biti 15.07.2023. ili neki dan kasnije (npr. 22.07.2023), mesto prometa će biti Pančevo (tamo gde je pružena usluga), a mesto izdavanja računa (fakturisanja) će biti Zrenjanin (tamo gde nam je sedište firme).

Prilagođavanje vašim potrebama i napomene

Model sadrži sve potrebne elemente, uz napomenu da ga je potrebno prilagoditi konkretnim potrebama korisnika, što podrazumeva sledeće:

  • Unos podataka o kupcu i prodavcu;
  • Unos podataka o proizvodima i uslugama;
  • Unos datuma, mesta, uslova plaćanja i ostalih elemenata;
  • Formatiranje prema potrebama korisnika (boje, formule, itd.);
  • Odabrati odgovarajući naziv dokumenta iz padajućeg menija.

Voditi računa o sledećim napomenama:

  • Stranice su formatirane, ali je pre štampe potrebno sve proveriti.

Ukoliko se vrše izmene, voditi računa o „uvezivanju“ formula.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Po obrazovanju magistar ekonomskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima menadžment konsaltinga. Iza sebe ima više od 15 godina iskustva i učešće u preko 100 projekata.

Više o Igoru